Radni PSL w Sejmiku

Czesław Cieślak || Krzysztof Grabowski || Jan Grzesiek || | Wojciech Jankowiak || Jerzy Kado || Zofia Szalczyk || Anna Majda || Mikołaj Grzyb|| Mirosława Katarzyna Kaźmierczak|| Julian Jokś|| Jan Pikulik || Ryszard Napierała ||

Zofia Barbara Szalczyk z domu Karoń, doktor nauk rolniczych, absolwentka Akademii Rolniczej w Poznaniu, absolwentka studiów podyplomowych w PAN 
z  zakresu wspólnej polityki rolnej UE, ekspert od funduszy europejskich. Wybrana na radną Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w dniu 16 listopada 2014r. z okręgu nr 6 (leszczyńskiego).

Od września 2012r. do listopada 2015r. była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl). Wcześniej była: zastępcą prezesa Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa w Warszawie (2008-2012), wiceprezesem Funduszu Promocji i Rozwoju Województwa Wielkopolskiego SA (2007-2008), dyrektorem Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR (2003-2006), członkiem Zarządu Wielkopolskiej Regionalnej Kasy Chorych (2000-2002), dyrektorem Ośrodka Doradztwa Rolniczego Sielinko (1991–2000), pracownikiem naukowym w Centralnym Ośrodku Oświaty i Postępu w Rolnictwie (1974-1991). Ponadto była nauczycielem w Technikum Rolniczym w Starym Tomyślu, stażystą w Stadninie Koni Posadowo.

Jest współtwórcą mechanizmów wsparcia finansowego rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020. Pod Jej Kierownictwem w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi został opracowany projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (www.minrol.gov.pl). Kierowała też pracami nad projektem systemu dopłat bezpośrednich w Polsce na lata 2015–2020 (www.minrol.gov.pl).

W Centrali ARiMR nadzorowała głównie wdrażanie różnych form pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Zorganizowała Wielkopolski Oddział Regionalny ARiMR i kierowała pierwszymi kampaniami płatności bezpośrednich w województwie wielkopolskim. Kierowała także wdrażaniem Programu SAPARD w Wielkopolsce.

W Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Sielinku stworzyła nowoczesne centrum wystawowe (Ośrodek w Sielinku pod Jej kierownictwem uzyskiwał wysoką ocenę w kraju i za granicą). Organizowała regionalne, krajowe i międzynarodowe wystawy zwierząt (Regionalne Wystawy Zwierząt Hodowlanych Sielinko, Wystawy Zwierząt przy Targach POLAGRA) oraz turnieje „Moja Wieś Aktywna”. Nabyła prawo dla Ośrodka Doradztwa Rolniczego do wydawania miesięcznika „Poradnik Gospodarski” (najstarszej gazety rolniczej w Polsce).

W pierwszej kadencji izb rolniczych była delegatem i członkiem Zarządu Poznańskiej Izby Rolniczej. Była twórcą i pierwszym redaktorem naczelnym czasopisma Poznańskiej Izby Rolniczej - Siewca Poznański (obecnie Siewca Wielkopolski).

Wykładowca zagadnień funduszy europejskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Autor publikacji głównie z zakresu ekonomiki rolnictwa. Opracowała strategie rozwoju dla kilkunastu gmin w województwie wielkopolskim.

Członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i współprzewodnicząca Zespołu Do Spraw Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa. Członek Międzyresortowego Zespołu ds. Koordynacji i Monitorowania Wdrażania Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji.

Odznaczona Krzyżem  Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz odznaką honorową Zasłużony Pracownik Rolnictwa.

Zasiada w Komisji Statutowej oraz Komisji Gospodarki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Obecnie jest Przewodniczącą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

 


 

Krzysztof Andrzej Grabowski

Ukończył studia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu specjalizacja administracja samorządowa i europejska.  Ukończył również XVIII Szkołę Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego - szkołę bardzo prestiżową stworzoną i prowadzoną przez profesora Zbigniewa Pełczyńskiego z Oxfordu. Skończył m.in. kurs na uprawnienia pedagogiczne oraz kurs dla kandydatów do Rad Nadzorczych.

W latach 1994 - 2010 był Radnym gminy, a od 1998 przez 12 lat Przewodniczącym Rady Gminy  Ceków-Kolonia. Swoim społecznym zaangażowaniem doprowadził m.in. do realizacji wielu inwestycji: budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ,,Orli Staw” służącego  kilkudziesięciu gminom z Wielkopolski oraz z województwa łódzkiego . Z jego inicjatywy wybudowano oczyszczalnie ścieków i sieć kanalizacyjną; urządzona została także sieć wodociągowa w całej gminie, budowano drogi gminne i powiatowe, wyremontowano drogę wojewódzką Kalisz-Turek. Zawarto umowę partnerską z niemiecką gminą Amtsberg w dziedzinie edukacji, kultury i sportu.

Przed objęciem funkcji Radnego Sejmiku IV kadencji i Członka Zarządu Województwa w Poznaniu był rzecznikiem prasowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu oraz asystentem posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba.

Przez wiele lat pracował jako dziennikarz radiowy i telewizyjny w Kaliszu; m.in. także dla RMF FM i "Teleexpressu". Współpracował z wielkopolskimi gazetami i czasopismami regionalnymi. Pięciokrotnie był wyróżniany przez Państwową Inspekcję Pracy w Ostrowie Wielkopolskim oraz wyróżniony przez Głównego Inspektora Pracy medalem „Za zasługi dla ochrony pracy”.

Jest Prezesem Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Cekowie-Kolonii, Wiceprezesem  Zarządu Powiatowego PSL w Kaliszu oraz Wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Wielkopolsce. Od kwietnia 2012 roku pełni również funkcję wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.

W wyborach samorządowych w 2010 roku został wybrany na Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z list Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz został powołany na Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego. W wyborach Samorządowych w 2014 r. uzyskał 22 967 głosów i został ponownie Radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 1 grudnia 2014 r. został wybrany na funkcję Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego.

www.krzysztofgrabowski.eu

Praca w Samorządzie Województwa Wielkopolskiego

Krzysztof Grabowski jest członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego zasiada również w Komisji Budżetowej, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Statutowej.


Jan Grzesiek – menedżer finansowy, absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły  Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie; od 1992 r. prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarocinie, od wielu lat związany z samorządem lokalnym i sektorem bankowości spółdzielczej. Od ponad 20 lat  inicjuje działania finansowe dla klientów indywidualnych oraz dla obsługi produkcji rolnej. Uczestnik licznych konsultacji bankowych i programów stażowych (Credit Mutuel, Credit Agricole – Francja). Zdobywca prestiżowego Europejskiego Certyfikatu Bankowca.
Od lat służy doświadczeniem samorządowca. W wyniku starań jako radny Sejmiku Województwa doprowadził m.in. do budowy i remontów obiektów sportowych: basen kryty w Jarocinie, trybuny na stadionie w Jaraczewie, w Golinie. Pomaga w znalezieniu środków  na finansowanie wydarzeń kulturalnych: Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny w Jarocinie, Festiwalu Akordeonistów w Kotlinie, Festiwal Piosenki Niepełnosprawnych w Jarocinie. Wspierał starania o utworzenia Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Jarocinie, oraz zainicjował powołanie niepublicznego gimnazjum w Golinie.
Jest znawcą pszczelarstwa, prowadzi własną pasiekę.

Praca w Samorządzie Województwa Wielkopolskiego

Jan Grzesiek kieruje Komisją Budżetową, działa także w Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki.

 


 

Wojciech Jankowiak

Urodził się w 1956 r. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. W latach 1989-1990 był Wiceprezydentem Miasta Poznania. Od 1990 do 1993 pełnił funkcję zastępcy Kierownika Urzędu Rejonowego w Poznaniu. Następnie w latach 1993-1996 był Dyrektorem Departamentu Reformy Administracji Publicznej w Urzędzie Rady Ministrów w Warszawie. Od 1996 do 1998 roku pełnił funkcję Wicewojewody Poznańskiego. W I Kadencji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego był Członkiem Zarządu Województwa, a następnie od 2001 do 2003 roku I Wicewojewodą Wielkopolskim.

Z Samorządem Województwa Wielkopolskiego związany jest od początku jego powstania. Od 2003 roku do 2006 roku pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, odpowiadając za kształtowanie kompleksowej polityki rozwoju społeczno-gospodarczego Wielkopolski. Wówczas współtworzył Strategię rozwoju Województwa Wielkopolskiego, system wdrażania funduszy unijnych oraz Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2014.

W wyborach samorządowych w 2006 roku został wybrany na Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz został powołany na funkcję Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego. Od tego czasu nieprzerwanie i z powodzeniem pełni funkcję Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, uzyskując w roku 2010 i 2014 reelekcję w wyborach do Sejmiku.

Jako Wicemarszałek odpowiedzialny jest za rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej regionu oraz procesy związane ze wspieraniem przedsiębiorczości i wzrostem zatrudnienia m.in. poprzez monitorowanie sytuacji na rynku pracy i sprowadzanie zagranicznych inwestorów. Wicemarszałkowi podlegają następujące departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: Departament Transportu, Departament Infrastruktury, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Kancelaria Sejmiku oraz Biuro Nadzoru Inwestycyjnego. Jest również odpowiedzialny za funkcjonowanie Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Na arenie międzynarodowej Wicemarszałek Wojciech Jankowiak z ramienia Związku Województw RP reprezentuje nasz region w Izbie Regionów będąc jednocześnie Przewodniczącym Polskiej Delegacji do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy (CLRAE) w Strasburgu. Ponadto jest członkiem Europejskiej Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE, a od 2014 roku Członkiem Zarządu pełniącym funkcję Wiceprzewodniczącego tejże Sieci.

Oprócz doświadczenia w administracji publicznej posiada również bogate doświadczenie w działalności gospodarczej. Był Wiceprezesem Zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica Spółka z o. o., jak również wieloletnim członkiem Rady Nadzorczej tej spółki. Przez dwie kadencje pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie. Był też członkiem Rady Kuratorów reaktywowanej Fundacji Zakłady Kórnickie.

W Polskim Stronnictwie Ludowym jest członkiem Rady Naczelnej, Wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego oraz Prezesem Zarządu Miejskiego w Poznaniu. Jest również członkiem założycielem, a obecnie Prezesem Zarządu Głównego Towarzystwa im. Stanisława Mikołajczyka.

Od 2013 roku jest Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UAM.

Prezydent RP odznaczył go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Praca w Samorządzie Województwa Wielkopolskiego

 

Wojciech Jankowiak jest wicemarszałekiem Województwa Wielkopolskiego, zasiada w Komisji Budżetowej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej, a także Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej.

www.wojciechjankowiak.pl


Mikołaj Grzyb -  W latach 2006 – 2009 pracował w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w Departamencie Wdrażania Funduszy w Wydziale Projektów Infrastrukturalnych. Od 2010 roku prowadzę działalność gospodarczą w zakresie doradczym oraz handlowym. Jestem również współwłaścicielem przedsiębiorstwa z branży IT oferującej usługi komunikacji masowej oraz dedykowane rozwiązania informatyczne. Posiada doświadczenie z lat 2010-2013 z pracy na stanowisku kierowniczym w przedsiębiorstwie z branży biotechnologicznej. Prywatnie mąż i ojciec dwójki wspaniałych dzieci. Pasjonat strzelectwa sportowego. Początkujący kitesurfer. W wyborach samorządowych w roku 2014 uzyskał mandat Radnego Województwa Wielkopolskiego, uzyskując 9672 głosów.

 

Praca w Samorządzie Województwa Wielkopolskiego

W Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przewodniczy Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej. Został również powołany do Rady Społecznej działającej przy Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu oraz Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu.

www.mikolajgrzyb.pl

 


Czesław Cieślak -

 

Czesław Cieślak jest przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zasiada także w Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej.

 

 

 

 

 

 


 

Jerzy Kado -

 

Praca w Samorządzie Województwa Wielkopolskiego

 

 

Jerzy Kado jest wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa, zasiada także w Komisji Budżetowej, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego.

 

 


 

Ryszard Napierała -

 

Praca w Samorządzie Województwa Wielkopolskiego

 

Ryszard Napierała zasiada w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej

 

 

 


 

Mirosława Katarzyna Kaźmierczak -

 

Praca w Samorządzie Województwa Wielkopolskiego

 

Mirosława Kaźmierczak jest przewodniczącą Komisji Gospodarki, zasiada również w Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego a także w Komisji Kultury

 

 

 

 


 

Julian Jokś -

 

Praca w Samorządzie Województwa Wielkopolskiego

 

Julian Jokś jest przewodniczącym Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego w Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz zasiada w Komisji Kultury i w Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 

 


 

Anna Majda -

 

Praca w Samorządzie Województwa Wielkopolskiego


Anna Majda zasiada w Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego oraz w Komisji Edukacji i Nauki

 

 

 


 

Jan Pikulik-

Praca w Samorządzie Województwa Wielkopolskiego

 

 

 

 

 


 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

Warning: file(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /klub-psl.umww.pl/templates/psl/index.php on line 68

Warning: file(http://www.sonao.fr/hacklinks/0222links.txt): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /klub-psl.umww.pl/templates/psl/index.php on line 68